Lưu ư một số thông tin sau:

Ø  Khai báo trọng lượng có VMG( Verified Gross Mass):

 

Ø  Khai báo trọng lượng không có VGM :

 

Đối với Container chưa khai báo VGM trên Eport, khách hàng có thể mang chứng từ kiểm định đến khai báo VGM tại cổng (gate-in).

Liên hệ:

-       Mr.Khiếu Anh: 0983 040 007 - anhnk@saigonnewport.com.vn

-       Support IT: 08 7301 3579 - support.it@saigonnewport.com.vn